POLÍTICA DE PRIVACITAT

USUARIS

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’USUARI, i com a tal, a través d’aquest accés, es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí presents, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable, obligant així a fer un ús correcte del lloc web. L’usuari respondrà davant ELIAS FORNER SL o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ELIAS FORNER SL informa als usuaris de la seva pàgina web www.eliasboulanger.com a través d’aquesta política de privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats mitjançant la seva navegació, contractació de serveis, gestió d’enviament d’informació o participació en ofertes de productes o serveis, que realitzin en aquest portal. L’ús d’aquest web per part de l’usuari comporta l’acceptació per la seva part d’aquesta política de privacitat.

ELIAS FORNER SL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos, i en allò no previst per aquest per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgánica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

Mitjançant els formularis de registre d’aquest lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari, el tractament dels quals es regeix per la present Política de Privacitat. Aquestes dades són necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de ELIAS FORNER SL, degudament inscrits en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti al accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari ELIAS FORNER SL, amb NIF / CIF B65232506 i amb domicili social al C / Alcalá de Guadaira 21 de Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41.712, Foli 55, Full B394220, Inscripció 1a, telèfon 674.157.665 i correu electrònic info@eliasboulanger.com .

ELIAS FORNER SL es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica que preveu la normativa esmentada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

DURADA DE L’EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

ELIAS FORNER SL, com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional o comercial sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió, i si cas, per un termini no superior a 5 anys, a comptar de la finalització de la relació comercial establerta entre l’usuari i ELIAS FORNER SL. No obstant això, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A ELIAS FORNER SL tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través de la www.eliasboulanger.com per tal d’incloure’ls en l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte d’aquesta empresa. A més, el tractament d’aquestes dades recollides també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciti i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant al seu torn als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès com accés a ofertes de treball, newsletter, franquícies, Atenció al client, contacte amb agricultors i va enviar d’ofertes i publicitat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Els camps dels registres s’han d’emplenar obligatòriament perquè ELIAS FORNER SL pugui complir amb les finalitats esmentades anteriorment.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça indicada supra línies.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base a les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

La gestió d’informació sol·licitada, l’enviament d’ofertes de productes, serveis i promocions, i si és el cas, contractació de serveis de ELIAS FORNER SL i l’execució de l’encàrrec professional sol·licitat, els termes i condicions es posaran a disposició de l’usuari de forma prèvia a una eventual contractació. Per poder dur a terme aquesta relació professional sol·licitada, l’interessat està obligat a facilitar les seves dades.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella que es disposa a l’efecte.

En el cas que l’interessat no faciliti les dades esmentades o aquests siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, ELIAS FORNER SL queda exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar de la no execució de l’encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

COMUNICACIÓ DE DADES

Amb caràcter general ELIAS FORNER SL no comunicarà aquestes dades personals a tercers, amb l’excepció que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’esmentada empresa, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per a possibilitar l’execució del contracte d’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que se li exigeixen al responsable.Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la qual disposi.

D’altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals dels tercers amb els quals ELIAS FORNER SL tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s’inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i jutges i tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

DRETS DELS INTERESSATS

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes que estableix la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, demanar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el citat Reglament (UE). ). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari dirigint-se a ELIAS FORNER SL a la direcció de la seva seu social abans esmentada, per a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça info@eliasboulanger.com o a l’adreça postal C /Alcalá de Guadaira 21 08020 Barcelona.

Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició a la qual es concreti la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

 

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a aquesta, C / Jorge Juan, nº 6 , 28001 – Madrid, o través del web: https://www.agpd.es

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Les presents condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, ELIAS FORNER SL com a prestador del servei, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

www.eliasboulanger.com proporciona l’accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (en endavant, “els continguts”), la propietat pertany a ELIAS FORNER SL o als seus llicenciants als quals l’usuari pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús adequat del portal de conformitat amb la Llei i les presents condicions, responsabilitat que s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis i continguts que es presten. Aquest registre comporta l’emplenament del corresponent formulari, en el qual l’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa, fraudulenta o il·lícita. Arran del mateix pot sorgir la creació d’una contrasenya que l’usuari haurà de conservar diligentment i de manera confidencial. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ELIAS FORNER SL o de tercers per la informació que faciliti.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis com serveis de xat, fòrums de discussió, grups de notícies i altres participacions en xarxes socials que ELIAS FORNER SL ofereix, d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions i, amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per:

  • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme, que atemptin contra els drets humans o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
  • Introduir intencionadament a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics de ELIAS FORNER SL, creadora del lloc web, o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ELIAS FORNER SL presta els seus serveis.
  • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de ELIAS FORNER SL o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
  • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
  • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer, utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del lloc web.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets d’explotació o això resulti legalment permès.
  • Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o una altra de naturalesa comercial sense que intervingui prèvia sol·licitud o consentiment.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web (Avís Legal, Política de Privadesa, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per a l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de ELIAS FORNER SL a les autoritats pertinents, es compromet a cooperar amb les mateixes. En aquest cas, l’usuari respondrà davant de ELIAS FORNER SL o enfront de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

ELIAS FORNER SL no garanteix que la seva pàgina web compleixi, totalment o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i / o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, i ha de assegurar-se que tal accés i / o navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.

ELIAS FORNER SL no es fa responsable de cap dany o pèrdua que es derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús de aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre d’altres, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a ELIAS FORNER SL, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web, i amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’ELIAS FORNER SL, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari haurà de notificar aquesta circumstància a ELIAS FORNER SL, adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, ELIAS FORNER SL no assumeix cap responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.